Solcellsteknologin utvecklas snabbt där inte bara solpaneler på byggnader utan även solparker utvecklas och sätts upp. Nu är både tekniken bättre och priserna lägre än de var för bara några år sedan. Och det är oinräknat de subventioner som staten ger vid installation av solceller i hemmet.

Det finns ett antal steg att följa när du planerar att driva ditt hem med solenergi. Efter att ha valt vilket alternativ som är bäst för dig att använda solenergi, följ stegen efteråt som gäller för dig. Hör av dig till en lokal solenergiinstallatör och se hur ditt elbolag arbetar med överskottsel för att räkna på ekonomin och göra ditt hem energismartare.

Installationsprojektet i korthet

Så här skulle du kunna strukturera installationen av solceller till ditt hem.

 • Undersök ditt hems energieffektivitet
 • Bedöm din solpotential och eventuella begränsningar
 • Uppskatta ditt behov av energi och hur solen kan bidra
 • Inhämta offerter och låt entreprenörer göra platsbedömning
 • Läs på om finansiering och statliga stöd
 • Skriv avtal och delta när din leverantör installerar systemet
 • Utforska andra sätt för att minska din elanvändning

Undersök ditt hems energieffektivitet

Innan du påbörjar processen med att sätta upp solceller som del av källa för din hushållsel bör husägare undersöka sin egen energianvändning och överväga potentiella effektivitetsuppgraderingar. Ta fram de senaste årens elräkningar för att se den totala elanvändningen samt hur den fördelar sig över årets olika månader. Tänk på att investeringen i solcellsteknik ska betala sig genom lägre förbrukning av inköpt el av elbolaget.

Utforska andra sätt för att minska din elanvändning

Det finns många sätt att minska sin elanvändning i hemmet

 • Energianalys i hemmet
  Hjälper dig att förstå var ditt hem förlorar energi och vilka åtgärder du ska vidta för att förbättra effektiviteten i ditt hem.
 • Energideklaration (energibesiktning)
  Dokumenterar husets energiförsörjning och användning. Det är lagkrav att göra energideklaration i samband försäljning och för flerfamiljshus var tionde år.
 • Vitvaror och elektronik
  Använd dina vitvaror och elektronik mer effektivt, eller överväg att investera i högeffektiva produkter.
 • Belysning
  Byt till energieffektiv belysning, som LED-lampor.
 • Uppvärmning och ventilation
  Uppvärmning av huset kan ske genom luftvärmeväxlare eller bergvärme. Alla rum behöver frisk luft (OVK kan vara aktuellt) och ventilation är viktig.

Bedöm hur mycket solcellerna kan leverera i el där du bor

Innan du bestämmer dig för det bästa sättet att använda solel i hemmet, bedöm den potentiella solenergi som kan produceras på din adress. Hur sikten ser ut mellan panelerna och himlen med skymmande träd avgör effektivitet genom att solpanelens effekt styrs av hur stor solcells-yta som solbeslyses. Varje solcellspanel består av diod-liknande halvledare som alstrar el. Ett platsinstallerat system för solenergi kan leverera en mängd el som begränsas av ytan och storleken på själva panelerna. Hur långt geografiskt norr ut är också en viktig faktor för hur mycket.

Flera karttjänster och verktyg finns tillgängliga för att hjälpa dig att fastställa ditt hems solenergipotential. Vissa av tjänsterna erbjuder även information om beräknad systemstorlek, potentiella kostnader och besparingar samt lokala entreprenörer som jobbar med installationer av solpaneler.

Tjänsterna är en utmärkt utgångspunkt och kan hjälpa dig att avgöra om ditt hem är lämpligt för solenergi, och om inte, den bästa vägen framåt för att fortfarande dra nytta av solenergi. Även om dessa verktyg är användbara, tar de inte hänsyn till alla faktorer som måste beaktas för just ditt hem och tänkta system. För det måste du arbeta direkt med en solcellsinstallatör som kan ge en korrekt bedömning av din solpotential samt detaljerade rekommendationer, uppskattningar och utrustningsexpertis.

Uppskatta ditt behov av solenergi

Samla in bakgrundsinformation och data på hemmets elanvändning för att hjälpa leverantören att ge rekommendationer för ditt solcellssystems typ och storlek.

Granska elräkningar för att fastställa årliga elbehov. Din användning kommer att visas i kilowattimmar (kWh). Granska varje månad på året; du kan använda mer el under årets ljusa månader än andra. Vissa månader kanske solcellerna kan generera ett överskott.

Fundera på om ni planerar ändringar i ert boende som exempelvis tilläggsisolera eller byta fönster. Kommer ni att köpa en elbil? Sådana förändringar för att förbättra ditt hems energieffektivitet kan göra att du behöver mindre el än vad du använde tidigare.

Inhämta offerter och låt entreprenörer göra platsbedömning

När du undersöker installatörer, se till att hitta kvalificerade och försäkrade yrkesverksamma med rätt certifiering. Flera yrkeskategorier är involverade i en installation av solcellspaneler: byggingenjör, snickare och elektriker. Kontrollera att företaget är trovärdigt genom referenser på nätet och innehav av A-skattsedel.

Det finns också onlinetjänster som kan hjälpa dig att enkelt hitta och jämföra solcellsinstallatörer. Skaffa gärna flera offerter från olika företag. Be offererande att specificera material och arbete på ett likvärdigt sätt så att det blir enkelt att jämföra.

Frågor till leverantörer av solceller:

 • Är ditt företag bekant med lokala tillstånds- och elnätskopplingsprocesser?
  Att få bygglov och få tillstånd till inkoppling till elnätet kan ofta vara långa och besvärliga processer.
 • Kan företaget ge referenser från andra kunder i ditt område?
  Prata med andra kunder i området för att få reda på eventuella problem och hur leverantören hjälpte till att lösa dem.
 • Är företaget korrekt licensierat eller certifierat?
  Det finns inga formella certifieringar inom solcellssystem. Däremot är det ett byggprojekt och företaget måste kunna våra bygglagar. Elektriker ska vara utbildad och inneha giltiga försäkringar.
 • Hur sker formalia gengemot kommunen?
  Du behöver ansöka om bygglov och göra en bygganmälan till kommunen. Hjälper leverantören dig med att fylla i dokument och ger de dig stöd för att processen ska gå så smidigt som möjligt?
 • Hur ser garantin ut för detta system?
  Vem säkerställer drift och underhåll av systemet? Den mesta solenergiutrustningen backas upp av en industristandardgaranti (man räknar med en livslängd som ofta är 20 år för solpaneler och 10 år för växelriktare). Att säkerställa att systemet backas upp av en stark garanti är ofta en indikation på att installatören använder kvalitetsutrustning. På samma sätt bör husägaren fastställa vems ansvar det är att underhålla och reparera systemet korrekt. Flera leverantörer av solpaneler erbjuder systemunderhåll med drift- och underhållsplaner.
 • Har företaget A-skattesedel och är de medlem i branscorganisation?
  Som med alla husbyggnadsprojekt rekommenderas att du gör en bakgrundskontroll. Finns A-skattesedel, är de med i en branschorganisation (som därmed innehar försäkringar)? Det är enkelt att söka publik information om hur bolagets finanser ser ut genom tjänster på nätet som visar data från Bolagsverket (företagsresultat, styrelsemedlemmar).

Anbuden bör tydligt ange systemets maximala produktionskapacitet – mätt i watt (W) eller kilowatt (kW). Begär även en uppskattning av mängden energi som systemet kommer att producera på års- eller månadsbasis (mätt i kilowattimmar). Denna siffra är mest användbar för jämförelse med dina befintliga elräkningar.

En stor svensk leverantör av solcellspaneler och teknik med solceller är Soltech Energy, vilken kan tjäna som referens när du bedömer offert för solcellsinstallationen.

Bud bör också inkludera den totala kostnaden för att få igång solcellssystemet, inklusive hårdvara, installation, anslutning till nätet, tillstånd, moms och garanti. En kostnad/watt och beräknad kostnad/kWh är de mest användbara måtten för att jämföra priser mellan olika installatörer, eftersom installatörer kan använda olika utrustning eller erbjuda offerter för system av olika storlekar.

Förstå tillgänglig finansiering och aktuella subventioner

Små solenergisystem är berättigade till subventioner som ofta ändras. Tillsammans med subventioner finns ROT-avdrag att göra. Ta reda på vilka stöd som finns genom att vända dig till kommunens konsumentrådgivning.

Utöver finansiella incitament bidrar du till en bättre miljö och bromsar växthuseffekten.

Skriv avtal och delta när din leverantör installerar systemet

Om du bestämmer dig för att installera solceller hemma hjälper installatören med tekniska beslut och hur man skriver avtal.

Teknikerna ger råd om vad som är en lämplig storlek för ditt solpanelsystemet. Storleken kommer att baseras på ditt elbehov samt följande:

 • Platsens belägenhet, skymmande träd eller föremål och tillgängligt solljus
 • Systemets placering och lutning
 • Systemets effektivitet vid omvandling av solljus till elektricitet
 • Husets övriga elkällor (luftvärmepump, bergvärme, …)

Din installatör är ansvarig för att paneler, fästanordningar, elkablar och inkopplingar är korrekt installerade. Placeringen bör vara med en optimal lutning så att den dagliga solenergin som kan tas emot under de olika årstiderna och produceras på maximal nivå.

Se till att du förstår hur fakturering och nettomätning kommer att fungera. Tänk på eventuella ytterligare avgifter som exempelvis elnätsavgifter och skatter som du måste betala.

Sätta upp solceller och solcellspaneler på villan

Lämna ett svar