Husen från denna period har vanligtvis cirka 15 cm isolering i takbjälklaget, jämfört med dagens standard på cirka 40 cm. Det byggdes också många plana tak, tak med låg lutning och ibland med invändiga stuprör.

Möjliga åtgärder:

Tilläggsisolering av vindsbjälklag

  • Att tilläggsisolera minskar energianvändningen och är vanligtvis en lönsam åtgärd. Det kräver dock att vindsbjälklagret tätas mot luftläckage. En tilläggsisolerad vind blir fuktigare och mer känslig för mögel.
  • Genom att öka isolertjockleken på vindsbjälklaget från 15 till 40 cm minskar energianvändningen generellt med 3 kWh/m2 Atemp.

Ombyggnad av låglutande tak till lutande och väl isolerade

  • Genom att bygga om och höja taket så att man får en större lutning skapar man förutsättningar för bra isolering och bättre vattenavrinning.
  • Det finns teknik för att isolera plana/lutande tak med utvändig isolering och nytt ytskikt direkt ovanpå befintligt tak. Bra ur fukthänseende.