Nationellt mål för energieffektivisering i bebyggelsen

Jämfört med 1995 bör energianvändandet minska med 20 procent till 2020 och halveras till 2050. I takt med att andelen förnybar energi ökar minskar beroendet av fossila bränslen. År 2020 ska detta beroende ha upphört. Sverige haråtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2020. Varje ombyggnad och renovering har betydelse för att nå de nationella energimålen. Genom att främja en utveckling av energismarta renoveringar i flerbostadshus och sätta in samverkande åtgärder är det möjligt att mer än halvera energianvändandet. Ett antal energismarta renoveringar genomförs och utvärderas just nu i Sverige. De första resultaten pekar på att det är möjligt att nå målet.För att nå målen för energieffektivisering i bebyggelsen behöver den årliga energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn halveras från cirka 250 kWh per kvadratmeter. Minskningen till år 2020 motsvarar lika mycket energi som 60 000 normalstora flerbostadshus använder.Den stora potentialen för energieffektivisering inom bostads- och fastighetssektorn finns i det befintliga beståndet eftersom nybyggnadstakten är låg. Det finns redan idag teknik och metoder för att halvera energianvändningen. Genom att främja förbättrad energianvändning i Sverige är energimålen möjliga att uppnå utan att brista i hänsyn till lokala förhållanden, krav på inneklimat och mål för kostnadseffektivitet.Målet är att halvera energianvändningen till 2050.