Byggnaden ur ett systemperspektiv

Varje byggnad är unik, såväl byggnadstekniskt som ur klimathänseende. Två till det yttre identiska byggnader kan ha olika besparingspotential med samma åtgärd och vissa åtgärder lämpar sig inte alls för vissa byggnader. Även om energibesparingens storlek kan uppskattas i jämförelse med andra byggnader av liknande slag måste den totala effekten bedömas från fall till fall.

När man överväger energibesparande åtgärder behöver byggnaden som helhet ses ur ett systemperspektiv. Renoveringar och energibesparande åtgärder påverkar varandra. Genom att genomföra flera åtgärder i rätt ordning får man största möjliga effekt. Tänker man fel blir 1+1 betydligt mindre än 2. Om man exempelvis börjar renoveringen med att installera värmeåtervinning på frånluftsventilationen ger en framtida frånluftsvärmepump inte alls den effekt som man kanske hade tänkt sig.