Byggsektorn står för cirka 40 procent av Sveriges omsättning av material och energi och belastar miljön till lika stor del. Alla energislag påverkar miljön. Energins påverkan på miljön bestäms av hur mycket energi som används och vilket energislag vi väljer.

Vi behöver se på den miljöpåverkan som material och ämnen medför under hela livscykeln. Detta gäller framför allt avfall, kemikalier, produkter och energi.

Människors hälsa kan påverkas av den förbränning som sker till exempel i fjärrvärmeverken, därför är det viktigt att vi använder energin effektivt. Ju  mindre mängd energi som går åt till uppvärmning, varmvatten, belysning och apparater i hushållet, desto mindre påverkar vi klimat och miljö. Från miljösynpunkt är det bra att snåla på båda fossila och förnybara resurser.

Med resurseffektivitet kan det bränsle som inte används på ett ställe komma till användning på ett annat ställe i Sverige eller utomlands. Exempelvis kan biobränsle komma till nytta i något annat fjärrvärmeverk i Sverige. Genom att effektivisera energianvändningen möjliggör vi att energitillförseln förändras.