När man utreder vilka renoveringar som ska göras i en byggnad är det viktigt att komma ihåg att det också kostar pengar att inte göra energieffektiviseringar, då i form av högre energibehov under många år framåt. En LCC-kalkyl tar hänsyn till alla de ekonomiska konsekvenser som investeringen har, under hela dess ekonomiska livslängd: investeringskostnad, löpande underhållskostnad och framtida besparingar i energikostnad. LCC-kalkylen tar också hänsyn till inflation och framtida energiprisökningar.

Nedanstående tabell visar ett snabbt sätt att bedöma vilka kostnader som är förknippade med att inte energieffektivisera i samband med renoveringen. Den visar energikostnaden i kr/m2 Atemp för den energi som hade kunnat sparas genom en energismart renovering.

Förutsättningarna är:

  • Byggnaden har innan renoveringen en för miljonprogrammet normal energianvändning, ca 220 kWh/m2 Atemp
  • Dagens energipris är i genomsnitt 1,00 kr/kWh (för fjärrvärme, fastighetsel och hushållsel) och ökar enligt den horisontella graderingen i tabellen
  • Den möjliga energibesparingen anges av den vertikala graderingen i tabellen (där 50 % inte bara är möjligt utan till och med rimligt att tro att man kan åstadkomma i en normal byggnad)
  • Den energismarta renoveringen har en ekonomisk livslängd på 40 år
  • Företaget har kalkylräntan 8 %, det vill säga förväntar sig 8 % avkastning på satsat kapital

Den framtida energikostnaden är nuvärdesberäknad, det vill säga översatt till dagens penningvärde

Energibesparing p g a åtgärder i fastighetenÅrlig ökning av energipriset
0%2%5%10%
5%142178267643kr/m2
10%2833565351 286kr/m2
15%4255338021 928kr/m2
20%5667111 0702 571kr/m2
25%7088891 3373 214kr/m2
30%8501 0671 6053 857kr/m2
40%1 1331 4222 1405 142kr/m2
50%1 4161 7782 6756 428kr/m2
60%1 6992 1333 2097 713kr/m3
75%2 1242 6664 0129 642kr/m2

Exempel

Med ovanstående förutsättningar kostar det 2 675 kr/m2 Atemp att inte genomföra renoveringsåtgärder som ger en energibesparing på 50 %, om energipriset ökar med 5 % per år. I  en byggnad på 2 500 m2 Atemp innebär det alltså att en investering på nästan 6,7 Mkr hade kunnat göras för att uppnå besparingen.